วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำวิจัย

       
   การเลือกเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ซึ่งนักวิจัยต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพิจารณา โดยเฉพาะการพิจารณาความสำคัญของเรื่อง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย โดยมากแล้วการเลือกเรื่องวิจัยจะได้มาจากความสนใจของผู้วิจัย ความสำคัญและเป็นประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุน และสามารถทำวิจัยได้ ตลอดจนไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยที่ทำมาแล้ว

1. การได้มาซึ่งเรื่องในการทำวิจัยอาจได้จาก ความสนใจของผู้วิจัย ได้จากการสังเกตในสภาพการณ์จริง ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้ง จะช่วยให้ได้รายละเอียดของเรื่องรายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและช่วยยืนยันความสำคัญของปัญหาที่จะศึกษาว่ามีเพียงพอ

2. การเลือกเรื่องวิจัยบางครั้งได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้เรื่องการวิจัยที่ผู้วิจัยอื่นเสนอแนะก็ได้

3. เป็นเรื่องที่อยู่ในสาขาของผู้วิจัยหรือผู้วิจัยมีความรู้พอสมควร หากความรู้น้อยในเรื่องที่ศึกษาอาจทำให้เกิดการหยุดชะงักได้

         ก่อนการเลือกเรื่องหรือหัวข้อในการทำวิจัย ผู้วิจัยต้องสำรวจก่อนว่า เรื่องที่จะเลือกมีเอกสารหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อนำมาใช้ประกอบการอ้างอิงต่อไป และทำให้ทราบว่า เรื่องที่จะทำมีใครทำมาบ้าง หรือคล้ายกันในประเด็นใด การอ่านรายงานการวิจัยมาก ๆ เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งเรื่อง / หัวข้อในการทำวิจัย  ลักษณะของปัญหาที่จะทำวิจัยได้ ต้องเป็นปัญหาที่ไม่กว้างเกินไป ตัวแปรสำคัญ ๆ ไม่มากนักและต้องคำนึงองค์ประกอบด้านเวลาทุน

ไม่มีความคิดเห็น: