วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

การใช้ Notepad++ สำหรับ Programmer

Notepad++ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ทำงานเร็ว กินresourceน้อย อีกทั้งเป็นโปรแกรม free และ opensource เป็นโปรแกรมที่สามารถ set ค่าเสริมเคี่ยวเล็บให้ๆด้ตามต้องการได้หลากหลาย
สำหรับการ set ค่าต่างๆเพื่อใช้เป็น IDE สำหรับการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะการเขียน Web Application ทั้งในรูปแบบปกติธรรมดาและ Mobile web App ซึ่ง Notepad++ 6.7.3 จะมีคำสั่งแบบ Autocomplete ร้องรับอยู่แล้ว โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

A.Install new plugin
1.colorpicker -> d/l from web get .dll then copy into plugin folder
2.quick color picker -> install from pluginmanager
                            ->use by dbl-click on color code, then  chang it                        
3.Newfile&Browser
4.Preview HTML          
5.web edit
6.DBGP --->php debuger-> d/l from web get .dll then copy into plugin folder
7.Zen Coding -> d/l from web get .dll then copy into plugin folder        
8.custom toolbar -> for toolbar management
 
B.Setting for run PHP on localhost
1.Create run command in NPP menu Run then add this command-line;
    "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "http://localhost/redirect.php?file=$(FULL_CURRENT_PATH)"

2.Create "redirect.php" place into c:\appserv\www
 with this php code:

 <?php
$root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$file = $_GET['file'];
$file2=substr($file,17,strlen($file));
$filenew2 = str_replace('\\', '/', $file2);
header("Location: http://localhost/{$filenew2}");
?>
ps: saving on name "Run on localhost" by define short-cut with ctrl+shft+E
 
C.Create command for run PhpMyAdmin

1.Create run command in NPP menu Run then add this command-line;
    "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "http://localhost/phpmyadmin/"
  
    ps: saving on name "Run PhpMyAdmin" by define short-cut with ctrl+shft+W


ไฟล์ค่าที่ set ไว้และ plugin ที่จำเป็น สามารถนำไป copy วางได้ทันที
หลังการติดตั้งเสร็จ ให้ดาวน์โหลดจาก ที่นี้ 
[ทดสอบแล้วกับ NPP6.7.3 และ 6.7.4] 

ไม่มีความคิดเห็น: