วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

jQuery DatePicker วันที่แบบไทย    jQuery DatePicker วันที่แบบไทย ที่สามารถกำหนดรูปแบบของวันที่ ทั้ง dd/mm/yyyy หรือ dd-mm-yy และยัสามารถกำหนด theme ได้ด้วย มีรายละเอียดดังนี้

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jquery ui datepickerภาษาไทย ปี พ.ศ.</title>


/*สามารเลือกกำหนด theme */
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="calendar_themes/smoothness/jquery-ui.css" />

<style type="text/css">
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs*/
.ui-tabs{ font-family:tahoma; font-size:14px;}
</style>

<style type="text/css">
/* Overide css code กำหนดความกว้างของปฏิทินและอื่นๆ */
.ui-datepicker{ width:280px; font-family:tahoma; font-size:14px; text-align:center;}
</style>
</head>

<body>
<div style="margin:auto;width:95%;">
<input name="dateInput" type="text" id="dateInput" value="" />
</div>

<script src="calendar_js/jquery.min.js"></script>
<script src="calendar_js/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
    var dateBefore=null;
    $("#dateInput").datepicker({
        dateFormat: 'dd-mm-yy',
        showOn: 'button',
       //buttonImage: 'http://jqueryui.com/demos/datepicker/images/calendar.gif',
        buttonImageOnly: false,
        dayNamesMin: ['อา', 'จ', 'อ', 'พ', 'พฤ', 'ศ', 'ส'],
        monthNamesShort: ['มกราคม','กุมภาพันธ์','มีนาคม','เมษายน','พฤษภาคม','มิถุนายน','กรกฎาคม','สิงหาคม','กันยายน','ตุลาคม','พฤศจิกายน','ธันวาคม'],
        changeMonth: true,
        changeYear: true,
        beforeShow:function(){
            if($(this).val()!=""){
                var arrayDate=$(this).val().split("-");
                arrayDate[2]=parseInt(arrayDate[2])-543;
                $(this).val(arrayDate[0]+"-"+arrayDate[1]+"-"+arrayDate[2]);
            }
            setTimeout(function(){
                $.each($(".ui-datepicker-year option"),function(j,k){
                    var textYear=parseInt($(".ui-datepicker-year option").eq(j).val())+543;
                    $(".ui-datepicker-year option").eq(j).text(textYear);
                });
            },50);
        },
        onChangeMonthYear: function(){
            setTimeout(function(){
                $.each($(".ui-datepicker-year option"),function(j,k){
                    var textYear=parseInt($(".ui-datepicker-year option").eq(j).val())+543;
                    $(".ui-datepicker-year option").eq(j).text(textYear);
                });
            },50);
        },
        onClose:function(){
            if($(this).val()!="" && $(this).val()==dateBefore){
                var arrayDate=dateBefore.split("-");
                arrayDate[2]=parseInt(arrayDate[2])+543;
                $(this).val(arrayDate[0]+"-"+arrayDate[1]+"-"+arrayDate[2]);
            }
        },
        onSelect: function(dateText, inst){
            dateBefore=$(this).val();
            var arrayDate=dateText.split("-");
            arrayDate[2]=parseInt(arrayDate[2])+543;
            $(this).val(arrayDate[0]+"-"+arrayDate[1]+"-"+arrayDate[2]);
        }
    });
});
</script>

</body>
</html>

ไม่มีความคิดเห็น: