วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแนบไฟล์ในปฏิทิน Google Calendar

ขั้นตอนที่ 1 ใส่ไฟล์ที่ต้องการแนบไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร (Google docs)
1.เข้าในระบบจัดเก็บเอกสาร (Google docs) โดยคลิกที่เมนู เอกสาร(Documents)” จะแสดงหน้าจอ ดังนี้

 2.นำไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์ภาพที่ต้องการแนบในปฏิทินเก็บเข้าไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร (Google docs) มีขั้นตอนดังนี้
    2.1. คลิกปุ่ม Upload แล้วเลือก Files ดังภาพ               

จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้


                         จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
 

จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้


แล้วคลิก Share จะปรากฏหน้าจอดังนี้
 


แล้วคลิก Change จะปรากฏหน้าจอ แล้วติ๊กที่ “Public on the web” ดังนี้คลิก save แล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้ให้คลิกปุ่ม Close แล้วจะปรากฏรายชื่อไฟล์ในระบบเอกสาร(Google docs) ดังนี้(พร้อมมีข้อความ Shared หลังชื่อไฟล์)
 ขั้นตอนที่ 2 แนบไฟล์ในปฏิทิน(Google calendar)
1.เข้าในระบบปฏิทิน (Calendar) โดยคลิกที่เมนู ปฏิทิน (Calendar)” จะแสดงหน้าจอ ดังนี้


 2.กำหนดกิจกรรมบนปฏิทินตามวันที่ ที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้
    2.1.คลิกบนวันที่ ที่ต้องการระบุกิจกรรม  จะปรากฏหน้าจอดังนี้
 
ให้คลิก แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมจะปรากฏหน้าจอดังนี้
 

คลิก เพิ่มไฟล์แนบจะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์จากระบบเอกสาร (Google docs) ตามที่นำเข้าในขันตอนที่ 1 โดยให้คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการจะสัญลักษณ์ / หน้าไฟล์ที่ต้องการแนบ แล้วคลิกปุ่ม เลือก ดังนี้แล้วจะปรากฏหน้าจอ โดยแสดงรายชื่อไฟล์แนบ ดังนี้สุดท้ายคลิกปุ่มบันทึก

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การใช้ google calendar ทำ portfolio ในหน่วยงาน

การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเกือบทุกวันอยู่แล้ว google calendar เป็นปฏิทินที่สามารถกำหนดกิจกรรมในแต่ละวันลงในปฏิทิน และยังสามารถกำหนดการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดงเป็น สัปดาห์ เดือน หรือ แผนงาน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วระบบการจัดเก็บเป็นการจัดเก็บแบบ online ซึ่งจะมีข้อดีมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น สามารถบันทึกได้จากทุกที่ และทุกเวลา ซึ่งแตกต่างกับการจัดเก็บด้วยกระดาษอย่างสิ้นเชิง สำหรับวิธีการใช้งานสามารถศึกษาได้ ที่นี่  ซึ่งหลังจากได้จดทะเบียนใช้งานแล้วจะมีหน้าจอดังนี้

สำหรับการรวมกิจกรรมของแต่ละคนในหน่วยงานเพื่อแสดงไว้ในที่เดียวกัน โดยนำกิจกรรมที่บันทึกในปฏิทินของสมาชิกแต่ละคนมาแสดงไว้ในหน้าเดียวกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.แบ่งปันปฏิทินแต่ละให้เป็นสาธารณะ ดังรูป2.เขียนไฟล์ html โดยใช้ iframe เพื่อแสดงแต่ละปฏิทิน ดังนี้

<iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=username%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok" style="border: 0" width="500" height="300" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

  
username=ชื่อusername ของปฏิทิน

หมายเหตุ : copy กลุ่มคำสั่ง iframe ตามจำนวนปฏิทิน แล้วเปลี่ยน username ให้ตรงแต่ละปฏิทิน 


จะได้ผลในจอภาพดังนี้