วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การใช้ API ของ LongdoMap

หลักการใช้  api ของ longdomap เพื่อแสดงเขตการปกครอง ดังนี้

<html>
<head>
<title>create map</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylemymap1.css">

<script src="http://api.longdo.com/map/?key=fd6699fe92223ffd0c8146361e020f01"></script>

<script type="text/javascript">
      
    var map;
      function init() {
        map = new longdo.Map({
          placeholder: document.getElementById('map'),

          lastView: false,
         
        });

        var geom1 = new longdo.Polyline([
            { lon: 100.3759, lat: 13.77006 },
            { lon: 101.36742, lat: 14.02802 }
        ]);   
        map.Overlays.add(geom1);
        var geom2 = new longdo.Polygon([
            {lon: 99.73389, lat: 15.78697},
            {lon: 102.453, lat: 15.68651},
            {lon: 101.48071, lat: 13.35755}
            ]);
        map.Overlays.add(geom2);
        var geom3 = new longdo.Circle(
            { lon: 99.32739, lat: 14.92355 },
             1);
        map.Overlays.add(geom3);
       
        //adi
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
              '12',
              'IG',
              {
                title: 'นนทบุรี',
                label: 'นนทบุรี', //ข้อความบน object
                lineColor: '#888', //สีของเส้น
                fillColor: null  //สีพื้นหลัง
              }
            ));
            ////
       
             
              
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object(
          'ต.ถ้ำน้ำผุด',
          'ADM'
        ));
        ////////////////////////////////////////////
       
         map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('96', 'IG'));  // จ.นราธิวาส
       
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('9610', 'IG'));//    อ.สุไหงโกลก
        map.Overlays.load(new longdo.Overlays.Object('961204', 'IG'));//    ต.ช้างเผือก
      
       
       
        ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    }
       
    </script>


</head>

<body onload="init();">
    <div id = "map"></div>
   
</body>
</html>ไม่มีความคิดเห็น: