วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Plugin WebEdi สำหรับ Notepad++

WebEdit เป็นPlug in สำหรับ Notepad++ ในการเขียนคำสั่งตั้งบนToolBar

สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกมา

ดาวนโหลด คำสั่งที่ทำไว้แล้ว สามารถนำไปวางใน C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\

มหมายเหตุ Administrator ให้เปลี่ยนตามชื่อ User

ไม่มีความคิดเห็น: