วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์แจกแจงความถี่ด้วยโปรแกรมสถิติ JASP   หลังจากเปิดไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะหื์แล้ว( ไฟล์ .jasp หรือ .csv )
และคลิกแท็ป common(เพื่อแสดงToolbarกลุ่มสถิติ) แล้วให้ดำเนินการดังนี้

1. คลิกแท็ป Descriptive

2.เลือกตัวแปร

3.ติกเลือกแสดง display frequency tables

4.จะได้ผลลัพทธ์ในช่องการแสดงผลดังนี้ไม่มีความคิดเห็น: