วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นิยาม Best Practice

American Productivity and Quality Center ให้นิยาม Best Practice ไว้ว่าคือ
"การปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ" หรือ "วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ"
     Best Practices ของ รพ.สต. จึงเป็นวิธีการทำงานใหม่ที่ รพ.สต. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ชุมชน และเป้าหมายของ รพ.สต. อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ รพ.สต. ประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
      วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ที่จะเรียกได้ว่าเป็น Best Practices นั้น
มีแนวทางการพิจารณา 6 ข้อ ดังนี้
   1.วิธีปฏิบัตินั้น ดำเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือชุมชนที่มีต่อ รพ.สต.
   2.วิธีปฏิบัตินั้น ผ่านกระบวนการนำไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ทำให้เกิดคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีขึ้น
   3.รพ.สต. สามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ทำอะไร” (what) “ทำอย่างไร” (how) และ “ทำไมจึงทำ หรือ ทำไมจึงไม่ทำ” (why)
   4.ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกำหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
   5.วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยสำคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
   6.วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนจากการดำเนินการ

ข้อมูลจาก :https://www.gotoknow.org/posts/113893
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/113893

ไม่มีความคิดเห็น: