วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Plugin WebEdi สำหรับ Notepad++

WebEdit เป็นPlug in สำหรับ Notepad++ ในการเขียนคำสั่งตั้งบนToolBar

สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกมา

ดาวนโหลด คำสั่งที่ทำไว้แล้ว สามารถนำไปวางใน C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Notepad++\plugins\

มหมายเหตุ Administrator ให้เปลี่ยนตามชื่อ User

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Appserv 8.4 กับ windows 10

ติดตั้ง Appserv เสร็จจะเรียกใช้ PhpMyAdmin ไม่ได้ เนื่องจากในหน้า index.php ของ Appservกำหนดlinkไม่ถูกต้อง  จะต้องเรียกผ่าน localhost/phpmyadmin/index.php หลังจากแก้ไขแล้วจะใช้งานได้ตามปกติ

ขณะติดตั้ง Mysql จะต้องระบุ root password จำนวน 8 หลัก

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การวิเคราะห์แจกแจงความถี่ด้วยโปรแกรมสถิติ JASP   หลังจากเปิดไฟล์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะหื์แล้ว( ไฟล์ .jasp หรือ .csv )
และคลิกแท็ป common(เพื่อแสดงToolbarกลุ่มสถิติ) แล้วให้ดำเนินการดังนี้

1. คลิกแท็ป Descriptive

2.เลือกตัวแปร

3.ติกเลือกแสดง display frequency tables

4.จะได้ผลลัพทธ์ในช่องการแสดงผลดังนี้การแปลงข้อมูลเป็น CVS สำหรับ PSPP


                   การแปลงข้อมูลจากไฟล์ .sav สำหรับเป็นข้อมูล .csv เพื่อนำไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PSPP หรือ JASP โดยใช้งาน Online ที่  http://pspp.benpfaff.org/
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559

โปรแกรมสถิติ PSPP ใช้แทน SPSS

   
                     โปรแกรม PSPP เป็น GNU Project เป็น Freeware ที่ใช้วิเคราะห์ค่าสถิติ สามารถทดแทนโปรแกรม SPSS ได้ โดยมีการทำงานที่คล้ายกันมาก เช่น การกำหนดค่าตัวแปร การป้อนข้อมูล ตลอดจนการแสดงผลการวิเคราะห์ ตารางต่าง ๆ เป็นต้น มีข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่สำคัญคือ ไม่มีระเบิดเวลา ใช้งานได้ตลอดกาล ไม่มีวันหมดอายุ ไม่จำกัดจำนวนตัวแปร หรือ จำนวนข้อมูล คือ มีจำนวนข้อมูลได้มากกว่า 1 พันล้านเรคคอร์ด มีตัวแปรได้มากกว่า 1 พันล้านตัว เช่น ถ้าใช้กับแบบสอบถาม ก็สามารถวิเคราะห์แบบสอบถามได้มากกว่า 1 พันล้านฉบับ แบบสอบถามสามารถมีข้อคำถามได้มากกว่า 1 พันล้านข้อ ซึ่งมากมายมหาศาล พูดได้ว่า โปรแกรมไม่มีข้อจำกัดก็ว่าได้ นอกจากนี้ โปรแกรม PSPP ยังมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมี Package เพิ่มเติม ถ้าต้องการวิเคราะห์ค่าสถิติระดับสูง เพราะ PSPP  มีความสมบูรณ์ในต้วเอง ทุกอย่างมีอยู่ใน Core package แล้วทั้งหมด ไม่ต้องมีอะไรมาเสริม และอีกอย่าง โปรแกรมนี้ ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
                มีความสามารถวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics) ค่าสถิติ T-tests, anova, linear and logistic regression, measures of association, cluster analysis, reliability and factor analysis, non-parametric tests และอื่น ๆ โปรแกรมออกแบบให้สามารถวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่เพียงใดก็ตาม สามารถเลือกใช้เมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม หรือ ใครถนัดแบบเดิม จะเรียกใช้งานเป็นคำสั่งโดยตรงได้ 

โดยสรุป คุณลักษณะของโปรแกรม PSPP มีดังนี้ (มีตัวอย่างหน้าจอ และรายงานของโปรแกรม คลิกที่นี่)
 • สามารถใช้ข้อมูลได้ มากกว่า 1 พันล้านรายการ (over 1 billion cases)
 • สามารถใช้ตัวแปรได้ มากกว่า 1 พันล้านตัวแปร (over 1 billion variables)
 • ไวยากรณ์และไฟล์ข้อมูล เข้ากันได้กับโปรแกรม SPSS
 • สามารถเลือกการใช้งานได้หลายโหมด เช่น แบบ terminal หรือแบบเมนู หน้าจอของโปรแกรม
 • สามารถพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความธรรมดา (text) postscript, pdfopendocument หรือเป็นเว็บเพจ html ก็ได้
 • สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเอกสารฟรี เช่นGnumericLibreOfficeOpenOffice.Org เป็นต้น
 • สามารถนำข้อมูลเข้าจาก โปรแกรม spreadsheets เช่น Excel หรือไฟล์ text หรือ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมกันได้ 2 ชุด (datasets) ซึ่งสามารถนำข้อมูลมารวมกัน หรือต่อกันได้ เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 
 • สนับสนุนได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาไทย และใช้ Font ที่นิยมเป็นมาตรฐานได้
 • วิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีข้อมูลจำนวนมากก็ตาม
 • ใช้ได้ฟรี ไม่มีค่า license
 • ไม่มีวันหมดอายุ
 • ไม่มีเจตนาซ่อนเร้นเอาเปรียบ ไม่เป็นธรรมที่มาในรูปของ “end user license agreements
 • มีคู่การใช้งานที่ใช้ง่าย ค้นหาง่าย และสมบูรณ์
 • มีความเป็นอิสระ ลิขสิทธิ์ภายใต้ GPLv3 หรือสูงกว่า สามารถใช้งาน คัดลอก แจกจ่ายโปรแกรมได้อย่างอิสระ แก้ไขโปรแกรมก็ได้ (ถ้าทำได้)
 • พกพาได้สะดวก ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์หลายประเภท หลายระบบปฏิบัติการหลายอย่าง ทั้ง Windows Linux เป็นต้น
หมายเหตุ : ผลการตรวจสอบราคาโปรแกรม SPSS จาก http://www.globalsoftthailand.com วันนี้ 15 มึนาคม 2558 มีราคาตั้งแต่ 34,800 ถึง 62,400 บาท 

cr : http://www.thongjoon.com/2015/03/pspp-spss.htmlโปรแกรมสถิติ JASP Statistics

JASP A Fresh Way to Do Statistics

JASP, a low fat alternative to SPSS, a delicious alternative to R. Bayesian statistics made accessible.

Features

 • Descriptive Statistics
 • Plots
 • Independent Samples T-Test
 • Paired Samples T-Test
 • One Sample T-Test
 • Levene’s Test
 • ANOVA
 • ANCOVA
 • Repeated Measures ANOVA
 • Contingency Tables
 • Pearson’s Correlation
 • Spearman Correlation
 • Kendall’s Tau-B
 • Linear Regression
 • Bayesian Indepedent Samples T-Test
 • Bayesian Paired Samples T-Test
 • Bayesian One Sample T-Test
 • Bayesian ANOVA
 • Bayesian ANCOVA
 • Bayesian Repeated Measures ANOVA
 • Bayesian Linear Regression
 • Bayesian Contingency Tables
 • Bayesian Correlation Tables

Coming soon!

 • Bayesian Sensitivity Analysis
 • MAN(C)OVA

Limitations

 • Currently only imports .csv files (but what else would a scientist use?!)
 • Currently no data editing, cleaning, or restructuring facilities (Edit your data in Excel, LibreOffice or R first)
หมายเหตุ : ไฟล์ข้อมูลที่บันทึกจากในโปรแกรมจะเป็น .jasp จะเก็บทั้ง Data และผลลัพท์

ref :https://jasp-stats.org/

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นิยาม Best Practice

American Productivity and Quality Center ให้นิยาม Best Practice ไว้ว่าคือ
"การปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ" หรือ "วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศ"
     Best Practices ของ รพ.สต. จึงเป็นวิธีการทำงานใหม่ที่ รพ.สต. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ชุมชน และเป้าหมายของ รพ.สต. อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ รพ.สต. ประสบความสำเร็จ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
      วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ที่จะเรียกได้ว่าเป็น Best Practices นั้น
มีแนวทางการพิจารณา 6 ข้อ ดังนี้
   1.วิธีปฏิบัตินั้น ดำเนินการบรรลุผลได้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการหรือชุมชนที่มีต่อ รพ.สต.
   2.วิธีปฏิบัตินั้น ผ่านกระบวนการนำไปใช้อย่างเป็นวงจร จนเห็นผลอย่างชัดเจนว่า ทำให้เกิดคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ วิธีปฏิบัตินั้นมีกระบวนการ PDCA จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีขึ้น
   3.รพ.สต. สามารถบอกเล่าถึงวิธีปฏิบัตินั้นได้ว่า “ทำอะไร” (what) “ทำอย่างไร” (how) และ “ทำไมจึงทำ หรือ ทำไมจึงไม่ทำ” (why)
   4.ผลลัพธ์จากวิธีปฏิบัตินั้น เป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกำหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ
   5.วิธีปฏิบัตินั้น สามารถระบุได้ว่า เกิดจากปัจจัยสำคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
   6.วิธีปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เช่นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ในการถอดบทเรียนจากการดำเนินการ

ข้อมูลจาก :https://www.gotoknow.org/posts/113893
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/113893