วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

JQM 1.4.5 Development Tools


JQM 1.4. Development Tools

1.Main user manual with snap code at Demo
2.The Classic themes problem solving at http://stackoverflow.com

Happy programing...!

วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

ใช้ Android Mobile ควบคุมการนำเสนอด้วย PowerPoint       Advanced Presentation Remote is a tool that converts your android mobile device to a multi-functional presentation remote control.(download from Playstore here) 

        In addition to helping you change slides, Advanced Presentation Remote can also function as a laser pointer, converting your device's motion to mouse cursor movement on the computer display. If your device has no rotation sensors Advanced Presentation Remote can still control the mouse pointer as a remote touch-pad. Advanced Presentation Remote works by sending simple control messages to a windows host computer (e.g., press key "X", change slide, move mouse upwards, etc). On the windows side a separate application must be downloaded and installed in order to receive the above message, translate them to keyboard and mouse events and "inject" them into the windows event handling mechanism.
The windows server application can be downloaded from http://www.100dof.com/products/advanced-remote-receiver.
Please note that although Advanced Presentation Remote (the application that runs on your android device) is free, Advanced Remote Receiver (the application that runs on the Windows computer) is shareware. You can download it evaluate it for as much time as you wish but if you really like it and you would like to continue using it you should buy a license for a small fee. (10 EUR).

credit: http://appcrawlr.com/android/advanced-presentation-remote

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

ลักษณะการพัฒนา Mobile App

การพัฒนา Mobile App. ในปัจจุบันจะมีอยู 3 ลักษณะดังนี้
  • Native apps are built for a specific platform with the platform SDK, tools and languages, typically provided by the platform vendor (e.g. xCode/Objective-C for iOS, Eclipse/Java for Android, Visual Studio/C# for Windows Phone).
  • Mobile Web apps are server-side apps, built with any server-side technology (PHP, Node.js, ASP.NET) that render HTML that has been styled so that it renders well on a device form factor.
  • Hybrid apps, like native apps, run on the device, and are written with web technologies (HTML5, CSS and JavaScript). Hybrid apps run inside a native container, and leverage the device’s browser engine (but not the browser) to render the HTML and process the JavaScript locally. A web-to-native abstraction layer enables access to device capabilities that are not accessible in Mobile Web applications, such as the accelerometer, camera and local storage.
 โดยมีความแตกต่างกันสามารถสรุปเป็นรูปถาพดังนี้


ref : http://blogs.telerik.com/appbuilder/posts/12-06-14/what-is-a-hybrid-mobile-app-

เครื่องมือ Online สำหรับ Programmer

1.Rapid Interface Builder (RIB)
Rapid Interface Builder (RIB) is a browser-based(Chrome only) design tool to quickly prototype and create the user interface for web applications.  It supports UI design by dropping widgets onto a canvas, running the UI in an interactive "Preview Mode" and then exporting the generated HTML5 and Javascript.
https://01.org/rib/online/
download for offline using at https://github.com/01org/rib/zipball/Preview-2  2.Visual jQuery & HTML UI Designer
codeCanvas is a free, open source, visual web based editor that allows you to rapidly create layouts using predefined blocks of HTML, Javascript and CSS. It writes the code for you.
http://www.codecanvas.org/
 3.Mockup-designer for design UI of your developing project
http://fatiherikli.github.io/mockup-designer/
การใช้ Notepad++ สำหรับ Programmer

Notepad++ เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก ทำงานเร็ว กินresourceน้อย อีกทั้งเป็นโปรแกรม free และ opensource เป็นโปรแกรมที่สามารถ set ค่าเสริมเคี่ยวเล็บให้ๆด้ตามต้องการได้หลากหลาย
สำหรับการ set ค่าต่างๆเพื่อใช้เป็น IDE สำหรับการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะการเขียน Web Application ทั้งในรูปแบบปกติธรรมดาและ Mobile web App ซึ่ง Notepad++ 6.7.3 จะมีคำสั่งแบบ Autocomplete ร้องรับอยู่แล้ว โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

A.Install new plugin
1.colorpicker -> d/l from web get .dll then copy into plugin folder
2.quick color picker -> install from pluginmanager
                            ->use by dbl-click on color code, then  chang it                        
3.Newfile&Browser
4.Preview HTML          
5.web edit
6.DBGP --->php debuger-> d/l from web get .dll then copy into plugin folder
7.Zen Coding -> d/l from web get .dll then copy into plugin folder        
8.custom toolbar -> for toolbar management
 
B.Setting for run PHP on localhost
1.Create run command in NPP menu Run then add this command-line;
    "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "http://localhost/redirect.php?file=$(FULL_CURRENT_PATH)"

2.Create "redirect.php" place into c:\appserv\www
 with this php code:

 <?php
$root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$file = $_GET['file'];
$file2=substr($file,17,strlen($file));
$filenew2 = str_replace('\\', '/', $file2);
header("Location: http://localhost/{$filenew2}");
?>
ps: saving on name "Run on localhost" by define short-cut with ctrl+shft+E
 
C.Create command for run PhpMyAdmin

1.Create run command in NPP menu Run then add this command-line;
    "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" "http://localhost/phpmyadmin/"
  
    ps: saving on name "Run PhpMyAdmin" by define short-cut with ctrl+shft+W


ไฟล์ค่าที่ set ไว้และ plugin ที่จำเป็น สามารถนำไป copy วางได้ทันที
หลังการติดตั้งเสร็จ ให้ดาวน์โหลดจาก ที่นี้ 
[ทดสอบแล้วกับ NPP6.7.3 และ 6.7.4]