วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

Netbeans Optimized เร็วขึ้นบน Win7


 การ Optimize ให้ Netbeans 7.4 ทำงานได้เร็วขึ้นบน Win 7 สามารถทำได้ดังนี้

1.ปรับค่าใน /etc/netbeans.conf ในส่วนของ netbeans_default_options
โดยกำหนดขนาดหน่วยความจำ(minimal and maximal Heap sizes) ให้มากกว่าเดิม
ตามความเหมาะสมกับเครื่องของเรา โดยมีวิธีกำหนด เช่น
     -J-Xms256m  ระดับที่เริ่มต้น
     -J-Xmx1024m ระดับสูงสุด

ตย.การกำหนดค่าสำหรับ win7 ดังนี้
   netbeans_default_options="-J-client -J-Xss2m -J-Xms128m -J-XX:PermSize=32m -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dapple.awt.graphics.UseQuartz=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true -J-Dsun.zip.disableMemoryMapping=true -J-Xverify:none -J-Xmx512m -J-XX:CompileThreshold=100 -J-XX:+UseConcMarkSweepGC -J-XX:+CMSClassUnloadingEnabled -J-XX:+CMSPermGenSweepingEnabled "
 

2.Disable การ background scanning ในตอนเปิดโปรแกรม NB
ด้วยการเอาเครื่องหมายถูกออก(ไม่ติกถูก) ที่ Enable auto-scanning of source
จากเมนู Tools -> Options -> Miscellaneus -> Filesไม่มีความคิดเห็น: