วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

สร้างกราฟด้วย FusionChart

การสร้างกราฟด้วย FusionChart นับเป็นอีกวิธีนำเสนอที่มีจุดเด่น โดยเฉพาะหากต้องการนำเสนอค่าแสดงของแต่ละเส้นกราฟ ซึ่งเครื่องมือสร้างกราฟชนิดอื่นยังไม่สามารถทำได้ นอกจากนั้นแล้ว fusionchart ยังมีเครื่องมือเกี่ยวกับการสร้างกราฟอย่างครบครัน ดังตัวอย่างรายละเอียดการสร้างกราฟเส้น ดังนี้

<?php
 # Include FusionCharts PHP Class
 include('FusionCharts/FusionCharts_Gen.php');
 # Create Multiseries Column3D chart object using FusionCharts PHP Class
 $FC = new FusionCharts("MSLine","550","400");
 # Set the relative path of the SWF file
 $FC->setSWFPath("FusionCharts/");
 #  Store chart attributes in a variable
 $strParam="caption=ค่าความดันโลหิตและน้ำตาลในกระแสเลือด; xAxisName=Week;yAxisName= ;numberPrefix=;decimalPrecision=0;showAlternateHGridColor=1;AlternateHGridColor=ff5904;divLineColor=ff5904;divLineAlpha=20;alternateHGridAlpha=5; canvasBorderColor=666666; canvasBorderThickness=1; canvasBorderAlpha=10; outCnvBaseFontSize=14; outCnvBaseFontColor=006633; canvasPadding=30; chartLeftMargin=1; chartRightMargin=35;paletteThemeColor='000000,0372AB,FF5904'";

# Set chart attributes
 $FC->setCategoriesParams("font=Arial;fontSize=13;fontColor=ff0000");

 $FC->setChartParams($strParam);
# Add category names
 $FC->addCategory("Week 1");
 $FC->addCategory("Week 2");
 $FC->addCategory("Week 3");
 $FC->addCategory("Week 4");

   # Create a new dataset

   $FC->addDataset("FBS");
  //$FC->addDataset("color=3994F9");
  # Add chart values for the above dataset
  $FC->addChartData("408");
  $FC->addChartData("314");
  $FC->addChartData("267");
  $FC->addChartData("544");
 # Create second dataset
 $FC->addDataset("Systolic");          // #800000    #FF0000
 # Add chart values for the second dataset
  $FC->addChartData("383");
  $FC->addChartData("284");
  $FC->addChartData("157");
  $FC->addChartData("481");
  # Create second dataset
  $FC->addDataset("Systolic");
  # Add chart values for the second dataset
  $FC->addChartData("83");
  $FC->addChartData("84");
  $FC->addChartData("57");
  $FC->addChartData("81");

 ?>
  <html>
   <head>
      <title></title>
             <script language='javascript' src='FusionCharts/FusionCharts.js'></script>
    </head>
   <body>
          <div align="center">
                 <?php
                    # Render Chart
                    $FC->renderChart();
                  ?>
        </div>
  </body>
  </html>

ไม่มีความคิดเห็น: