วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Form Validation ใน BootStrap                การใช้ Form Validation ที่สะดวกและง่ายในการsetค่าต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://1000hz.github.io/bootstrap-validator/#validator-markup โดยจะต้อง download ไฟล์ validate.js มาและเรียกใช้ ดังนี้
      <script type="text/javascript" src="assets/js/validator.js"></script>

แล้วกำหนดการใช้งานใน form โดยการเพิ่มข้อความ data-toggle="validator"
และใน Object ของ Form สามารถกำหนดค่าต่างๆ ตามต้องการ ดังนี้ เช่น
    maxlength="13"
    data-minlength="13"

ตัวอย่าง

        <form action="" method="POST" class="form-inline" data-toggle="validator">
              <input type="text" size="15" name="pid" class="form-control"
                 maxlength="13" data-minlength="13" required />
               
                .....
        </form>


ไม่มีความคิดเห็น: