วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS แบบใสๆ


การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS บ่อยครั้งที่การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SPSS แล้วต้องการแสดงผลเป็นตารางที่มีค่าจำนวนและร้อยละแบบใสๆ(ไม่รกรำคาญ) ใช้สำหรับการเขียนเอกสารหรือนำเสนอข้อมูล สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Analyse->Table->Custem Tables ดังนี้
1.คลิกลากตัวแปรที่ต้องการวางบนตำแน่ง Columns
2.คลิกลากตัวแปรที่ต้องการวางบนตำแน่ง Rows
3.หากต้องการแสดงค่าร้อยละ สามารถทำได้ดังนี้(อย่าลืมคลิกบนรายการที่นำเข้าใน column ก่อน)
   3.1.คลิกปุ่ม summary statistics (บริเวณกรอบ Define)
   3.2.ในกล่อง statistics ให้เลือก Row Total N %
   3.3.คลิกปุ่มนำเข้าคำสั่งนี้
   3.4.คลิกปุม Apply Selection
4.คลิกปุ่ม OK เพื่อวิเคราะห์และแสดงผล

หมายเหตุ : สามารถเพิ่ม column Total โดยคลิกปุ่ม Catagories and Total แล้วติ๊ก Show->Total

ไม่มีความคิดเห็น: