วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลใน PDF


      บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องการสร้างแบบฟอร์มเพื่องการให้ user กรอกฌแพาะข้อมูล โดยมิให้กระทบต่อฟอร์มหรือรูปแบบที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยปกติแล้วหากเราส่งไฟล์อย่าง word หรือ excel ให้กรอกแล้วเวลาได้รับคืนมามักจะไม่อยู่ในรูปแบบหรือฟอร์มเดิม
      หรือการทำฟอร์มสำหรับการจัดทำวุฒิบัตรต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างเป็นแบบฟอร์มแล้วกรอกเปลี่ยนเฉพาะชื่อ-สกลุ ของผู้รับวุฒิบัติเท่านั้น ในการจัดทำฟอร์มดังกล่าว ดีที่สุดก็ต้องเป็ไฟล์ PDF เพราะมีข้อดีตรงที่แก้ไขไม่ได้ รูปแบบคงที่ ไม่ว่าจะเปิดกับเครืองไหน เพียงแต่ต้องมีโปรแกรมพวก pdf viewer ก็ใช้ได้แล้ว แต่เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะดูได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้  แต่ก็พอจะมีบางโปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้เพิ่มเติมข้อความได้ อย่างเช่นโปรแกรมนี้
      PDF-XChange Viewer  เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้สำหรับการทำแบบฟอร์มให้กรอกต่างๆได้ แม้แต่แบบฟอร์มวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.สร้างแบบฟอร์มต้นฉบับตามต้องการ ปกตินิยมใช้โปรแกรม word แล้วบันทึกให้เป็นไฟล์ pdf
2.ดับเบิลคลิก เรียกโปรแกรม PDFXCview.exe
3.เตรียมเครืองมือให้พร้อม ดังนี้
      3.1.หากไม่มีปุ่ม Typewriter สามารถเรียกด้วยคลิก View->Toolbars->Comment and Makup Toolbar
      3.2.หากไม่มีปุ่มเปลี่ยนFont สามารถเรียกด้วยคลิก View->Toolbars->Properties Toolbar
4.คลิกปุ่ม open เปิดไฟล์ เช่น วุฒิบัตร.pdf
5.คลิกปุ่ม Typewriter แล้วคลิกในบริวเวณตำแหน่งที่จะกรอกรายชื่อ
6.คลิกปุ่มเปลี่ยน Font(อยู่ใต้ปุ่มTypewriter) เลือกFont ภาษาไทย เช่น DilleniaUPC  ขนาด  28 pt คลิก B (ตัวหนา)
7.กรอกรายชื่อในบริเวณที่ระบุ ในข้อ 5
8.จัดตำแหน่งรายชื่อให้กึ่งกลาง ตามสวยงาม
9.สั่ง print หรือจัดเก็บเป็นไฟล์อื่น คลิก File->Save  Copy AS

หมายเหตุ : 1.กรณีต้องการกรอกรายชื่อคนต่อไป สามาร ดับเบิลคลิก บนรายชื่อเดิม แล้วแก้ไขเป็นรายชื่อคนต่อไป
   

1 ความคิดเห็น:

ประสานชัย ตรีพงษ์ศิลป์ กล่าวว่า...

สาธุ ให้ความรู้ ย่อมทำให้เกิดปัญญาบารมีแก่ผู้ให้แน่นอน