วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การสร้างฟอร์มกรอกข้อมูลใน PDF


      บ่อยครั้งที่จำเป็นต้องการสร้างแบบฟอร์มเพื่องการให้ user กรอกฌแพาะข้อมูล โดยมิให้กระทบต่อฟอร์มหรือรูปแบบที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยปกติแล้วหากเราส่งไฟล์อย่าง word หรือ excel ให้กรอกแล้วเวลาได้รับคืนมามักจะไม่อยู่ในรูปแบบหรือฟอร์มเดิม
      หรือการทำฟอร์มสำหรับการจัดทำวุฒิบัตรต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างเป็นแบบฟอร์มแล้วกรอกเปลี่ยนเฉพาะชื่อ-สกลุ ของผู้รับวุฒิบัติเท่านั้น ในการจัดทำฟอร์มดังกล่าว ดีที่สุดก็ต้องเป็ไฟล์ PDF เพราะมีข้อดีตรงที่แก้ไขไม่ได้ รูปแบบคงที่ ไม่ว่าจะเปิดกับเครืองไหน เพียงแต่ต้องมีโปรแกรมพวก pdf viewer ก็ใช้ได้แล้ว แต่เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้วจะดูได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้  แต่ก็พอจะมีบางโปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้เพิ่มเติมข้อความได้ อย่างเช่นโปรแกรมนี้
      PDF-XChange Viewer  เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้สำหรับการทำแบบฟอร์มให้กรอกต่างๆได้ แม้แต่แบบฟอร์มวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.สร้างแบบฟอร์มต้นฉบับตามต้องการ ปกตินิยมใช้โปรแกรม word แล้วบันทึกให้เป็นไฟล์ pdf
2.ดับเบิลคลิก เรียกโปรแกรม PDFXCview.exe
3.เตรียมเครืองมือให้พร้อม ดังนี้
      3.1.หากไม่มีปุ่ม Typewriter สามารถเรียกด้วยคลิก View->Toolbars->Comment and Makup Toolbar
      3.2.หากไม่มีปุ่มเปลี่ยนFont สามารถเรียกด้วยคลิก View->Toolbars->Properties Toolbar
4.คลิกปุ่ม open เปิดไฟล์ เช่น วุฒิบัตร.pdf
5.คลิกปุ่ม Typewriter แล้วคลิกในบริวเวณตำแหน่งที่จะกรอกรายชื่อ
6.คลิกปุ่มเปลี่ยน Font(อยู่ใต้ปุ่มTypewriter) เลือกFont ภาษาไทย เช่น DilleniaUPC  ขนาด  28 pt คลิก B (ตัวหนา)
7.กรอกรายชื่อในบริเวณที่ระบุ ในข้อ 5
8.จัดตำแหน่งรายชื่อให้กึ่งกลาง ตามสวยงาม
9.สั่ง print หรือจัดเก็บเป็นไฟล์อื่น คลิก File->Save  Copy AS

หมายเหตุ : 1.กรณีต้องการกรอกรายชื่อคนต่อไป สามาร ดับเบิลคลิก บนรายชื่อเดิม แล้วแก้ไขเป็นรายชื่อคนต่อไป
   

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สุดยอด PHP inline DataGrid ด้วย DrasticGrid


       DrasticGrid เป็น class php (อยู่ในชุด DrastricTool) ที่ประกอบด้วยชุด script ที่สามารถใช้กับระบบข้อมูลจากฐานข้อมูล Mysql ได้เป็นอย่างดี โดยจะมีตัวอย่างวิธีการใช้อย่างละเอียด ซึ่งความสามารถหลักๆที่น่าสนใจมีดังนี้ ( download script ได้ที่นี่ )

-ใช้ได้กับทุกBrowser ทำงานรวดเร็วโดยใช้ mootools.js
-ใช้กับ SQL ที่มี JOIN ได้ ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid10.php
-สามารถคลิกเลือก table แล้วจะแสดง grid ได้ทันที ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid9.php
-สามารถกำหนดว่า Feildไหนที่จะ Edit ได้หรือไม่ได้
-การEdit เป็น INLINE และสามารถกำหนด DropDownList ใน Edit ได้  ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid11.php
-การEdit สามารถใช้ check box สำหรับ boolean ได้
-สามารเพิ่มยอดรวมรายการ(Sum Total)ได้ แก้ไขค่าแล้วจะรวมทันท เหมือนใน excel
ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid12.php  จะแสดงค่าทั้งหมดทุกรายการ
ศึกษาาจากตัวอย่างExampleGrid13.php จะแสดงค่าเฉพาะที่ Filter เท่านั้น
-รองรับภาษาไทยจากฐานข้อมูลอยู่แล้วเพราะใช้ utf-8
-สามารถใช้งานมากกว่า 1 data sources  พร้อมๆกัน
(ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid7.php
ซึ่งเป็นการเรียกใช้ ExampleGrid4.php และ ExampleGrid8.php)
-สามารถกำหนดช่วงในการรับข้อมูลที่ key ได้
ศึกษาจากตัวอย่างExampleGrid5.php


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS แบบใสๆ


การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS บ่อยครั้งที่การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย SPSS แล้วต้องการแสดงผลเป็นตารางที่มีค่าจำนวนและร้อยละแบบใสๆ(ไม่รกรำคาญ) ใช้สำหรับการเขียนเอกสารหรือนำเสนอข้อมูล สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง Analyse->Table->Custem Tables ดังนี้
1.คลิกลากตัวแปรที่ต้องการวางบนตำแน่ง Columns
2.คลิกลากตัวแปรที่ต้องการวางบนตำแน่ง Rows
3.หากต้องการแสดงค่าร้อยละ สามารถทำได้ดังนี้(อย่าลืมคลิกบนรายการที่นำเข้าใน column ก่อน)
   3.1.คลิกปุ่ม summary statistics (บริเวณกรอบ Define)
   3.2.ในกล่อง statistics ให้เลือก Row Total N %
   3.3.คลิกปุ่มนำเข้าคำสั่งนี้
   3.4.คลิกปุม Apply Selection
4.คลิกปุ่ม OK เพื่อวิเคราะห์และแสดงผล

หมายเหตุ : สามารถเพิ่ม column Total โดยคลิกปุ่ม Catagories and Total แล้วติ๊ก Show->Total