วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

การใช้ PhpMyEdit สำหรับฐานข้อมูล MySQL

PhpMyEdit เป็นโปรแกรม Script ที่สร้างด้วยภาษา PHP สำหรับการสร้างระบบการจัดการฐานข้อมูล(DBMS)สำหรับฐานข้อมูล MySQL ที่ประกอบด้วย เพิ่ม(Add) แก้ไข(Edit) ลบ(Delete) ค้นหา(Filter)และแสดง(List) โดยสร้าง Script ที่ใช้เพียงไฟล์เดียว (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.phpmyedit.org/)
                นอกจากจะมีความสะดวกในการใช้งานแล้วยังสามารถปรับแต่งในแต่ละส่วนได้ตามความประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มข้อมูลสามารถรองรับการเพิ่มข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น
                                1.กำหนดรายการให้เลือก DropDown List
                                2.กำหนดเฉพาะรับค่าตัวเลข
                                3.ซ่อนหรือแสดง
                                4.กรอกข้อมูลวันที่ด้วยปฏิทิน (ใช้ extentions phpMyEdit-mce-cal.class)

การใช้งานเบื้องต้น
                Script โปรแกรมหลักชื่อ phpMyEditSetup.php อยู่ในโฟลเดอร์ phpMyEdit_thai (เป็น version ที่ผมแก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับภาษาไทย) มีวิธีใช้งานดังนี้
                ขั้นตอนที่ 1 เรียกโปรแกรม  http://localhost/phpmyedit_thai/phpmyeditsetup.php
จะได้ดังรูป


ไม่มีความคิดเห็น: