วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแนบไฟล์ในปฏิทิน Google Calendar

ขั้นตอนที่ 1 ใส่ไฟล์ที่ต้องการแนบไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร (Google docs)
1.เข้าในระบบจัดเก็บเอกสาร (Google docs) โดยคลิกที่เมนู เอกสาร(Documents)” จะแสดงหน้าจอ ดังนี้

 2.นำไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์ภาพที่ต้องการแนบในปฏิทินเก็บเข้าไว้ในระบบจัดเก็บเอกสาร (Google docs) มีขั้นตอนดังนี้
    2.1. คลิกปุ่ม Upload แล้วเลือก Files ดังภาพ               

จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้


                         จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้
 

จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้


แล้วคลิก Share จะปรากฏหน้าจอดังนี้
 


แล้วคลิก Change จะปรากฏหน้าจอ แล้วติ๊กที่ “Public on the web” ดังนี้คลิก save แล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้ให้คลิกปุ่ม Close แล้วจะปรากฏรายชื่อไฟล์ในระบบเอกสาร(Google docs) ดังนี้(พร้อมมีข้อความ Shared หลังชื่อไฟล์)
 ขั้นตอนที่ 2 แนบไฟล์ในปฏิทิน(Google calendar)
1.เข้าในระบบปฏิทิน (Calendar) โดยคลิกที่เมนู ปฏิทิน (Calendar)” จะแสดงหน้าจอ ดังนี้


 2.กำหนดกิจกรรมบนปฏิทินตามวันที่ ที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้
    2.1.คลิกบนวันที่ ที่ต้องการระบุกิจกรรม  จะปรากฏหน้าจอดังนี้
 
ให้คลิก แก้ไขรายละเอียดกิจกรรมจะปรากฏหน้าจอดังนี้
 

คลิก เพิ่มไฟล์แนบจะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์จากระบบเอกสาร (Google docs) ตามที่นำเข้าในขันตอนที่ 1 โดยให้คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการจะสัญลักษณ์ / หน้าไฟล์ที่ต้องการแนบ แล้วคลิกปุ่ม เลือก ดังนี้แล้วจะปรากฏหน้าจอ โดยแสดงรายชื่อไฟล์แนบ ดังนี้สุดท้ายคลิกปุ่มบันทึก


หมายเหตุ
                วิธีกำหนดให้ปฏิทินแนบไฟล์ได้ มีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่ แล็บจะปรากฏหน้าจอดังนี้ ให้คลิก เปิดการใช้งาน ของ ไฟล์แนบของกิจกรรม แล้วคลิกปุ่มบันทึก
หลังจากนั้นทุกครั้งการระบุกิจกรรมจะปรากฏเมนู ไฟล์แนบ เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: