วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การใช้ google calendar ทำ portfolio ในหน่วยงาน

การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำเกือบทุกวันอยู่แล้ว google calendar เป็นปฏิทินที่สามารถกำหนดกิจกรรมในแต่ละวันลงในปฏิทิน และยังสามารถกำหนดการแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แสดงเป็น สัปดาห์ เดือน หรือ แผนงาน เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วระบบการจัดเก็บเป็นการจัดเก็บแบบ online ซึ่งจะมีข้อดีมากมายหลายอย่าง อาทิเช่น สามารถบันทึกได้จากทุกที่ และทุกเวลา ซึ่งแตกต่างกับการจัดเก็บด้วยกระดาษอย่างสิ้นเชิง สำหรับวิธีการใช้งานสามารถศึกษาได้ ที่นี่  ซึ่งหลังจากได้จดทะเบียนใช้งานแล้วจะมีหน้าจอดังนี้

สำหรับการรวมกิจกรรมของแต่ละคนในหน่วยงานเพื่อแสดงไว้ในที่เดียวกัน โดยนำกิจกรรมที่บันทึกในปฏิทินของสมาชิกแต่ละคนมาแสดงไว้ในหน้าเดียวกัน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.แบ่งปันปฏิทินแต่ละให้เป็นสาธารณะ ดังรูป2.เขียนไฟล์ html โดยใช้ iframe เพื่อแสดงแต่ละปฏิทิน ดังนี้

<iframe src="https://www.google.com/calendar/embed?src=username%40gmail.com&ctz=Asia/Bangkok" style="border: 0" width="500" height="300" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

  
username=ชื่อusername ของปฏิทิน

หมายเหตุ : copy กลุ่มคำสั่ง iframe ตามจำนวนปฏิทิน แล้วเปลี่ยน username ให้ตรงแต่ละปฏิทิน 


จะได้ผลในจอภาพดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: