วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิจัยในงานประจำ R2Rความหมาย R2R
เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการวิจัยของผู้ปฏิบัติงานประจำในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาตนเองและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

องค์ประกอบหลักของ R2R
โจทย์วิจัย : มาจากงานประจำ
ผู้วิจัย : ของผู้ปฏิบัติงานประจำ
ผลลัพธ์  : ผลที่เกิดต่อผู้ป่วย/ลูกค้า หรือ บริการต่อผู้ป่วย/ลูกค้า
การใช้ประโยชน์ : เกิดการเปลี่ยนแปลงของการบริการผู้ป่วย/ลูกค้า

จุดมุ่งหมาย ของ R2R
1.สามารถทำงานวิจัยพร้อมงานประจำได้
2.ผลการวิจัยสามารถพัฒนางานที่ทำได้

ผลลัพธ์ ของ R2R
1.การดูแลผู้ป่วยดีขึ้น/คุณภาพบริการ ดีขึ้น/คุณภาพของงานดีขึ้น
2.คนทำงานประจำเก่งขึ้น/มีความสุข
3.มีรายงานวิจัย

R2R จะเกิดขึ้นไม่ได้...ถ้าหาก
1.คิดว่างานประจำพัฒนาไม่ได้
2.ไม่รู้ปัญหาของงาน
3.ไม่รู้เนื้อหาของงาน
4.ไม่อยากพัฒนาตนเอง

ผลการดำเนินงานพัฒนางานวิจัยในงานประจำให้แก่ทีม อ.ศรีสาคร 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
1
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิคเบาหวานโรงพยาบาลศรีสาคร
2
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สถานีอนามัยบ้านไอร์แยง ตำบลศีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
3
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์
4
ความรู้และการปฏิบัติในการใช้ Ventolin  Nebulizer ของมารดาที่บุตรป่วยด้วย Bronchitis
5
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการสถานีอนามัยบ้านตามุง  ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
6
การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในสถานีอนามัยบ้านลาเวง ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
7
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในศูนย์เด็กเล็กตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
8
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์
9
ประสิทธิภาพของการตรวจ Glucose ด้วยวิธี Electrochemical Biosensor ของผู้ที่ตรวจหาเบาหวาน ในโรงพยาบาลศรีสาคร
10
ประสิทธิภาพของกระบวนการ Medication Reconciliation ของผู้ป่วยเบาหวานในหอผู้ป่วยใน
11
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีกลุ่มอายุ 35-60 ปี ในสถานีอนามัยบ้านป่าไผ่ ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น: