วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลงานวิจัย


-พ.ศ.2539 การประเมินผลสื่อที่ใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาด้านสาธารณสุข ในประชาชน จังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2539 สภาพการดำเนินงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการ จังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2539 ประเมินผล : การฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่องความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

-พ.ศ.2539 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสสรรกับการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2540 การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2540 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามโครงการพระราช  ดำริกับผลงานตามปกติ(พ.ศ.2534-2539)

-พ.ศ.2541 ผลกระทบจากหมอกควันต่อสถานะสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ศึกษากรณี : ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2541 ผลกระทบจากหมอกควันต่อสถานะสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ศึกษากรณี : ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2541 การศึกษาและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการพระราชดำริ จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2542 การประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสร้างกระแสสังคมในการ ป้องกันโรคเอดส์ ในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2543 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนำเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รับบริการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสถานบริการสาธารณสุข จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2547 วิจัยประเมินโครงการผู้ว่าพบผู้นำศาสนาในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ. 2548 วิจัยประเมินผลโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้คุตบะฮ์ ในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2549 การศึกษาเชิงคุณภาพ : รูปแบบการดำเนินงานจ่ายยารักษากลุ่มโรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2549 การประเมินความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวิธี 30 Clusterในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2549 การศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินการจ่ายยาโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนของจังหวัดนราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น: