วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ตารางอบรมสร้างนักวิจัยสำหรับแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่


ระยะที่ 1
วันที่ 1                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                 08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 1                
                                                                              -การกำหนดชื่อเรื่องการวิจัย
                                                                              -การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
                                                                              -การเขียนหลักการและเหตุผล
                                                                             -การเขียนสมมติฐาน
                                                                             -ตัวแปรในการวิจัย
                                                                             -กรอบแนวคิดการวิจัย
                                  10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                  10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 1
                                  12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                  13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 1 (ต่อ)
                                  15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                  15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 1

วันที่ 2                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                  08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 2             
                                                                                   -หลักการทบทวนวรรณกรรม
                                                                                   -แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
                                                                                   -เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                                                                                   -การใช้อินเทอร์เน็ตในการทบทวนวรรณกรรม
                                 10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2
                                 12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                 13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2 (ต่อ)
                                 15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 2
วันที่ 3                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                 08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 3             
                                                                                  -การออกแบบการวิจัย
                                                                                  -ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ขนาดตัวอย่าง
                                                                                    การสุ่มตัวอย่าง
                                                                                  -การเครื่องมือวิจัย
                                                                                  -การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
                                10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 3
                                12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 3 (ต่อ)
                                15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 3

วันที่ 4                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏี 
                                                                             -หลักการทดสอบเครื่องมือ            
                                                                             -การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย
                                                                             -หลักการบันทึกข้อมูลวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์
                                 10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนเครื่องมือวิจัย
                                 12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                 13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนเครื่องมือวิจัย (ต่อ)
                                 15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 15.15-16.30 น.                   ปฏิบัติเขียน/พิมพ์โครงร่างการวิจัย
                                                                            (รวมบทที่ 1,2, 3)

                                                *ผู้รับการอบรมดำเนินการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์


ระยะที่ 2
วันที่ 1                          เวลา                                 เนื้อหา                                   
                                   08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสถิติสำหรับการวิจัย               
                                                                                     -ระดับการวัดของตัวแปร
                                                                                     -สถิติเชิงพรรณนา
                                                                                     -สถิติเชิงอ้างอิง                                            
                                   10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS
                                   12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                   13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS(ต่อ)
                                   15.00-15.15 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง
                                   15.15-16.30 น.                   อ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

วันที่ 2                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                   08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 4             
                                                                                    -หลักการเขียนผลการวิจัย
                                                                                    -การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
                                                                                    -การอ่านตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล
                                    10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                    10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4
                                    12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                    13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4 (ต่อ)
                                    15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                    15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 4
วันที่ 3                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                     08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 5             
                                                                                       -หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย
                                                                                       -หลักการเขียนอภิปรายผลการวิจัย
                                                                                       -หลักการเขียนข้อเสนอแนะ
                                     10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                     10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 5
                                     12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                     13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 5 (ต่อ)
                                     15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                     15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 5
วันที่ 4                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                    08.30-10.00 น.                  บรรยายทฤษฏี
                                                                                 -หลักการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
                                                                                 -การเขียนบทคัดย่อ
                                                                                 -การเขียนสารบัญ/กิตติกรรมประกาศ
                                                                                 -การเขียนภาคผนวก
                                     10.00-10.15 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
                                     10.15-12.00 น.                 ปฏิบัติเขียนบรรณานุกรม
                                     12.00-13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                     13.00-15.00 น.                 ปฏิบัติเขียนบทคัดย่อ/สารบัญ/กิตติกรรมประกาศ
                                     15.00-15.15 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
                                     15.15-16.30 น.                 ปฏิบัติเขียน/พิมพ์ รวมเล่มเอกสารวิจัย
                                                                              ฉบับสมบูรณ์(รวมบทที่ 1,2, 3, 4, 5)


                *ผู้รับการอบรมเตรียมจัดทำเล่มเอกสารงานวิจัย และเตรียมนำเสนอ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ระยะที่ 3
วันที่ 1                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                    08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏี                
                                                                                     -หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
                                                                                     -การสร้างสไลด์ PowerPoint ที่ดี
                                   10.00-10.15 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง
                                   10.15-12.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                   13.00-15.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   15.15-16.30 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
วันที่ 2                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                   08.30-10.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย             
                                   10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   10.15-12.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                   13.00-15.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   15.15-16.30 น.                   มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

ไม่มีความคิดเห็น: