วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การแยกcolumn ชื่อสกุล ใน excel


               การแยกcolumn ชื่อสกุล ในโปรแกรม MS-Excel เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้มีจะประสบและทำให้เสียเวลาในที่ต้องพิมพ์ให้แยก column กัน ระหว่างชื่อกับนามสกุล สมมติเรามีข้อมูลเดิมที่อยู่ใน excel ดังนี้ครับ
 
อาจมีคำนำหน้า ซึ่งมีทั้งเด็กชาย เด็กหญิง นางสาว นาย อยู่ด้วยกัน และตามด้วยชื่อ (ไม่เว้นวรรค) และตามด้วยนามสกุล (เว้นวรรคจากชื่อ) ถ้าต้องการแยกข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากกัน ให้ได้เป็น 3 cell คือ คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล มี 2 วิธีทั้งแบบใช้สูตรและไม่ใช้สูตร ดังนี้
 

วิธีไม่ใช้สูตร
      1.การแยกคำนำหน้ากับชื่อให้แยกกัน โดยใช้เมนู Find and Replace(ค้นหาและแทนที่)
         โดยให้ Find คำว่าเด็กชาย และใส่ Replace ด้วยคำว่าเด็กชาย (วรรค)
         แล้ว กดปุ่ม Replace all(แทนที่ทั้งหมด)
         *ทำเช่นเดียวกับคำนำหน้าอื่น ๆ ให้ครบ
      2.ใช้คำสั่ง Data > Text to column(ข้อความเป็นคอลัมน์) โดยใช้ Space(ข่องว่าง) เป็นตัวแบ่ง


 


วิธีใช้สูตร
   ถ้าข้อมูลอยู่ที่ A1 ให้ใส่สูตรดังนี้
B1 =IF(LEFT(A1,3)="นาย","นาย",IF(LEFT(A1,6)="นางสาว","นางสาว",IF(LEFT(A1,7)="เด็กชาย","เด็กชาย",IF(LEFT(A1,8)="เด็กหญิง","เด็กหญิง",""))))
C1 =MID(A1,LEN(B1)+1,FIND(" ",A1)-1-LEN(B1))
D1 =RIGHT(A1,LEN(A1)-FIND(" ",A1))

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Ebook วิจัยเชิงคุณภาพ

                  Ebook เนื้อหาแสดงระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ในภาพกว้างเหมาะสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่


              Ebook อีกเล่มที่ผู้ต้องการศึกษาวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อ่านง่าย เข้าใจง่าย สามารถอ่านเพื่อประกอบเป็นแนวทางสำหรับตนเองได้ คลิกอ่านได้ที่นี่


               Ebook ในรูป Slide ที่สอนเนื้อหาวิจัยเชิงคุณภาพฉบับภาษาไทย สามารถอ่านและเข้าใจได้ดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพที่ไม่ถนัดอ่านเอกสารภาษาอังกฤษ สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ผลงานวิจัย


-พ.ศ.2539 การประเมินผลสื่อที่ใช้ในการดำเนินงานสุขศึกษาด้านสาธารณสุข ในประชาชน จังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2539 สภาพการดำเนินงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการ จังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2539 ประเมินผล : การฝึกอบรมเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจ เรื่องความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

-พ.ศ.2539 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสสรรกับการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2540 การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2540 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามโครงการพระราช  ดำริกับผลงานตามปกติ(พ.ศ.2534-2539)

-พ.ศ.2541 ผลกระทบจากหมอกควันต่อสถานะสุขภาพของประชาชนในจังหวัดนราธิวาส ศึกษากรณี : ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2541 ผลกระทบจากหมอกควันต่อสถานะสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ศึกษากรณี : ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2541 การศึกษาและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการพระราชดำริ จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2542 การประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสร้างกระแสสังคมในการ ป้องกันโรคเอดส์ ในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2543 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนำเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี รับบริการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสถานบริการสาธารณสุข จ.นราธิวาส

-พ.ศ.2547 วิจัยประเมินโครงการผู้ว่าพบผู้นำศาสนาในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ. 2548 วิจัยประเมินผลโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยใช้คุตบะฮ์ ในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2549 การศึกษาเชิงคุณภาพ : รูปแบบการดำเนินงานจ่ายยารักษากลุ่มโรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2549 การประเมินความครอบคลุมงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ด้วยวิธี 30 Clusterในจังหวัดนราธิวาส

-พ.ศ.2549 การศึกษาประสิทธิภาพของการดำเนินการจ่ายยาโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนของจังหวัดนราธิวาส

การใช้ Editplus เต็มความสามารถด้วยSetค่าPreference1.การกำหนดให้ Run Script PHP ได้
         Tools->Preference
                      Tool
                      Add
                          Web Server IP : 127.0.0.1
                          Web Server root :C:\AppServ\www                          

2.การเรียก Help file
 Tools->Preference
                 Tools->User Tools
                                 Add Tool->HTML Help File(*.chm)
                                 กำหนดค่า Menu Text
                                 กำหนดค่า File Name ตาม Path ของ File

3.การเรียกใช้ External Application
4.การสร้างไฟล์เพื่อ Auto-Complete
6.การสร้าง Template file
7.การ Set ค่าให้เหมาะสมกับการใช้งาน
                -ไม่ backup ทุกครั้งที่ save
                -เปิด Blank Page เมื่อเริ่มเรียกโปรแกรม

ตารางอบรมสร้างนักวิจัยสำหรับแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่


ระยะที่ 1
วันที่ 1                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                 08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 1                
                                                                              -การกำหนดชื่อเรื่องการวิจัย
                                                                              -การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
                                                                              -การเขียนหลักการและเหตุผล
                                                                             -การเขียนสมมติฐาน
                                                                             -ตัวแปรในการวิจัย
                                                                             -กรอบแนวคิดการวิจัย
                                  10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                  10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 1
                                  12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                  13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 1 (ต่อ)
                                  15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                  15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 1

วันที่ 2                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                  08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 2             
                                                                                   -หลักการทบทวนวรรณกรรม
                                                                                   -แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
                                                                                   -เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
                                                                                   -การใช้อินเทอร์เน็ตในการทบทวนวรรณกรรม
                                 10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2
                                 12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                 13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 2 (ต่อ)
                                 15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 2
วันที่ 3                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                 08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 3             
                                                                                  -การออกแบบการวิจัย
                                                                                  -ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ขนาดตัวอย่าง
                                                                                    การสุ่มตัวอย่าง
                                                                                  -การเครื่องมือวิจัย
                                                                                  -การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
                                10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 3
                                12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 3 (ต่อ)
                                15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 3

วันที่ 4                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏี 
                                                                             -หลักการทดสอบเครื่องมือ            
                                                                             -การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย
                                                                             -หลักการบันทึกข้อมูลวิจัยด้วยคอมพิวเตอร์
                                 10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนเครื่องมือวิจัย
                                 12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                 13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนเครื่องมือวิจัย (ต่อ)
                                 15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                 15.15-16.30 น.                   ปฏิบัติเขียน/พิมพ์โครงร่างการวิจัย
                                                                            (รวมบทที่ 1,2, 3)

                                                *ผู้รับการอบรมดำเนินการเก็บข้อมูล เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์


ระยะที่ 2
วันที่ 1                          เวลา                                 เนื้อหา                                   
                                   08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสถิติสำหรับการวิจัย               
                                                                                     -ระดับการวัดของตัวแปร
                                                                                     -สถิติเชิงพรรณนา
                                                                                     -สถิติเชิงอ้างอิง                                            
                                   10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS
                                   12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                   13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS(ต่อ)
                                   15.00-15.15 น.                  พักรับประทานอาหารว่าง
                                   15.15-16.30 น.                   อ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

วันที่ 2                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                   08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 4             
                                                                                    -หลักการเขียนผลการวิจัย
                                                                                    -การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
                                                                                    -การอ่านตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล
                                    10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                    10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4
                                    12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                    13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 4 (ต่อ)
                                    15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                    15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 4
วันที่ 3                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                     08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏีสำหรับบทที่ 5             
                                                                                       -หลักการเขียนสรุปผลการวิจัย
                                                                                       -หลักการเขียนอภิปรายผลการวิจัย
                                                                                       -หลักการเขียนข้อเสนอแนะ
                                     10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                     10.15-12.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 5
                                     12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                     13.00-15.00 น.                   ปฏิบัติเขียนรายงานวิจัย บทที่ 5 (ต่อ)
                                     15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                     15.15-16.30 น.                   ตรวจสอบ/แก้ไข/พิมพ์  รายงานวิจัย บทที่ 5
วันที่ 4                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                    08.30-10.00 น.                  บรรยายทฤษฏี
                                                                                 -หลักการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
                                                                                 -การเขียนบทคัดย่อ
                                                                                 -การเขียนสารบัญ/กิตติกรรมประกาศ
                                                                                 -การเขียนภาคผนวก
                                     10.00-10.15 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
                                     10.15-12.00 น.                 ปฏิบัติเขียนบรรณานุกรม
                                     12.00-13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                     13.00-15.00 น.                 ปฏิบัติเขียนบทคัดย่อ/สารบัญ/กิตติกรรมประกาศ
                                     15.00-15.15 น.                 พักรับประทานอาหารว่าง
                                     15.15-16.30 น.                 ปฏิบัติเขียน/พิมพ์ รวมเล่มเอกสารวิจัย
                                                                              ฉบับสมบูรณ์(รวมบทที่ 1,2, 3, 4, 5)


                *ผู้รับการอบรมเตรียมจัดทำเล่มเอกสารงานวิจัย และเตรียมนำเสนอ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

ระยะที่ 3
วันที่ 1                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                    08.30-10.00 น.                   บรรยายทฤษฏี                
                                                                                     -หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
                                                                                     -การสร้างสไลด์ PowerPoint ที่ดี
                                   10.00-10.15 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง
                                   10.15-12.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                   13.00-15.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   15.15-16.30 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
วันที่ 2                          เวลา                                 เนื้อหา                                  
                                   08.30-10.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย             
                                   10.00-10.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   10.15-12.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   12.00-13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน
                                   13.00-15.00 น.                   นำเสนอผลงานวิจัย
                                   15.00-15.15 น.                   พักรับประทานอาหารว่าง
                                   15.15-16.30 น.                   มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น