วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การแก้ปัญหา(พัฒนา)งานประจำด้วย R2R

4 องค์ประกอบของ R2R

1.โจทย์วิจัย-ต้องมาจากงานประจำ
2.ผู้ทำวิจัย-ต้องเป็นผู้ทำงานประจำนั้นเอง
3.ผลลัพธ์-ต้องวัดที่ผลต่อตัวผู้ป่วยหรือบริการ
4.นำผลการวิจัย-ต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงการให้บริการ